.

За нас

МИНА ООД е инженерингова компания, която работи в сътрудничество с производители от българската индустрия. Имаме над 30 години опит в инженеринг и доставка на метални Дъна за резервоари и съдове под налягане от черни, неръждаеми, медни и алуминиеви материали; изработване на съдове под налягане, цистерни, резервоари, ресивери и хидрофори; котли, поти и тигели за рафиниране на олово; Профили и тръби за създаването на метални конструкции и съоръжения; люкове; Транспортни услуги. Предлаганият от нас потенциал се базира на представителство за България на KARTAL BOMBE GROUP световен лидер в металообработката. МИНА ООД е официален представител от 17 години, което ни осигурява огромен технически потенциал, високо качество, конкурентни срокове и доказани сертификати за продуктите и услугите.

Нашите основни предимства като доставчик са:
- Дългогодишен опит;
- Много реализирани проекти;
- Дългосрочни взаимоотношения с клиентите и партньорите;
- Огромен технически потенциал;
- Надеждни международно доказани Сертификати;
- Кратки срокове за доставка;
- Организиране на транспортно и митническо обслужване на нашите клиенти;

http://www.kartalbombe.com.tr/Проект BG16RFOP002-2.073-13555


Проект BG16RFOP002-2.073-13555 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, управлявана от Министерство на икономиката. Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта:

Целта на процедурата, в рамките на която е одобрено настоящото проектно предложение, е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограничения във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.

Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на вируса COVID-19, засягат най-силно именно по-малките по размер икономически единици, които нямат ресурсите да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка.

В тази връзка, фокусът на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2. от Приоритетна ос 2 на ОПИК,  е насочен към най-уязвимите икономически единици,  които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19, а именно микро и малки предприятия. „Мина“ ООД е микро предприятие.

Изпълнението на проекта ще доведе до постигане на положителен ефект по отношение на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Цели на проекта:

Основна цел на настоящото проектно предложение е осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще спомогне за запазване дейността на дружеството и стабилност на осигурените чрез него работни места.

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране

Начало: 09.09.2020 г.

Край: 09.12.2020 г.

Партньори на МИНА ООД

Aaron1 2b33a1d083

Enternet1 14974c9fe8

Logo1